Afrin operasyonun “Zeytin Dal?” olarak adland?r?lmas? operasyonun kendisinden daha bile çok önemli. Astana’ya sonradan vazgeçmemiz gereken bir vazgeçmemiz oldu?unu dü?ünüyorum, bu isimlendirmeyle bir nevi özür diledi?imizi dü?ünüyorum. Ayr?ca Suriye’ye özel iç politikada “aldat?ld?k” demeden “aldand???m?z?” hem kabul edince hem de muhattaplara -özellikle Suriye- iletmenin dahiyane bir yolu bu. Operasyona ili?kin aç?klamalar ilginç sonuçlar do?urmaya davet etmek. Rusya, “ABD’nin uzla?ma bulamama kabiliyetsizli?i ve tek tarafl? hamleleri Türkiye’yi k?zd?rd?” diyerek aleni biçimli ABD’yi suçlad???n? deklere etti. “Türkiye’nin operasyon düzendeki?i alk??lar askerlerimizi çekiyoruz. Bu operasyondan dolay? endi?eliyiz ama müdahil olmayaca??z “diyen Rusya’n?n operasyona üstü örtülü de olsa destek verdi?ini söylemek mümkün. Afrin üzerinden yeni bir Suriye politikas? üreten ABD’nin bölgelere ç?kar?lmas? bölge ülkelerinin -Türkiye, Rusya, iran, Irak, Suriye- ç?karlar?n?n çat??t??? görülür. Bu nedenle Esad’?n Afrin’e yönelik operasyona kar?? sert sert aç?klamalara ra?men içinde bulundu?u “eylemsizlik halinin z?mni r?za” olarak kabul edilmesi uyar?s?n?orumorum. Bu bir k?sa sürede devam edece?iz sava?a dü?eriz bir ya da iki ülkenin topraklar?nda o ülkenin bütün topraklar?n? koruman?n sava??n? veriyoruz ya da tayin kalm?? durumday?z. Afrin operasyonuna kar?? güne? do?mak ciddi anlamda bir itiraz?n yükselmi? olmas?n?n sebebinin gayet aç?kl??? dü?ünüyorum. ?öyle ki; Dünya müslümanlar aras?nda herhangi bir sava?ta bulunmak gerçekayken engelleme çabas? gösterebilir ya?ayarak ö?renmi? durumday?z. Engellemek bir yana “k?rs?nlar biribirlerini” mant???yla taraflar? k??k?rtt?klar?n? ve silahland?rd?klar?n? da unutmamak gerekir. ?ran Irak sava??nda ABD’nin her iki ülkeye de silahl? silah? satt??? gerçe?i haf?zalardaki yerini koruyor olmal?. ABD Suriye’de de ayn? ?eyi yap?yor. Öte yandan ölenler ve ölecekler müslüman olsa da Afrin’de sava?an taraflar?n ABD ve TÜRK?YE birle?tikleri yayg?n bir alg? olu?mu? durumda. Taraflardan birinin ABD ve dolay?s?yla küresel bir nefret objesine dönü?erek bu konuda herkesi geride b?rakan Trump oldu?u gibi en önemli sebebi gibi görünüyor. Ölü yandan Afrin’deki sava??n ABD ile aram?zda oldu?una ili?kin alg?da gerçeklik pay? da mevcut. Askerli?in icad?, insano?lunun en zalim i?lerinden biri. Sava? bu zalimli?in ete kemi?e bürünmesi ve kana bulanmas?ndan ba?ka bir ?ey de?il. Öte yandan fetihlerin iktisap nedeni, neden sava?tan giden yolun ta?lar?n?, sava?an taraflar?n?n kar??l?kl? olarak dö?edi?i de realite olarak duruyor. Suriye’deki bu sava? için de ayn? ?ey söylemek fazla zor de?il. ABD’nin Suriye s?n?r?m?zda 30 bin ki?ilik bir ya da kurabilecek kadar bo? ve kontrolsüz bir co?rafya bulabilmesinin nedeni Suriye’deki iç sava?. Suriye’deki bu sava?a sebep olmu?, neden taraflardan biri destekledi?imiz, hatta kendi topraklar?m?zda “e?it donat” süslemesiyle e?itip donat?p Suriye’ye neden gönderdi?imize te?ekkür sorular?m?za cevap bulmas? yak?n vade de pek mümkün görünmüyor. Suriye’de ki iç sava?tan önce Baas rejiminin vatanda? olarak dahi kabul etmedi?i, kimlik vermedi?i guruplar?n bugünkü s?n?rlar? belirlenmi? ancak henüz tamam? kontrol alt?na al?nmam?? birle?mi? co?rafyan?n sahibi ve silahland?r?lm?? sava?ç?lar? olarak arz-? endam eylemelerinde ABD’nin pay?n?n yan?s?ra hissemize dü?eni de almam?z’? aç?klamak . Naçizane Tavsiyem; Sava? denilen vah?ete, Suriye denilen batakl?kta bo?az?m?za kadar batmadan, ne yap?yorsan girdiysek yap?p bir önce ç?kmam?z gerekti?ini unutmamak zorunday?z. Sava? yolunu sava? karar? alanlar?n de?il, sava?a gönderilen gencecik delikanl?lar?n bedenlerinin doldurdu?unu da.

x

Hi!
I'm Niki!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out