Carlbergs i sin bok
väcker flera intressanta frågor hus läsare, Journalisten driver varken någon linje
eller tes eutan tycks vara snarare driven av en genuin vilja för att förstå och
beggrepa . Carlberg förhållnings sätt i sn bok gör (Pillret) till något nytt,där
kan läsarerna lära sig om människans villkor, oavsett vilka förutfattade
meningar vi har i den infekterade frågan om biologi, miljö, arv och eller om
psykoanalys.

 

 

Teorin
om att depression och ångest orsakas av brist på den kemiska signalsubstansen
serotonin förblev  en hypotes. Mellan 1997 och 2005
har depression fördubblats i Sverige. År 2020 förväntas deprassion andra plats
på listan på globala sjukdomarsbördan-mätt på dödlighet, antalet förlorade år
och antalet handikappande år (enligt WHO). Det som är intressant och har mycket
att tillföra i resonemanget kring psykisk ohälsa och dess eventuella behandling
och bot, men framförallt gällande förebyggande åtgärder när något framhålls och
åskådliggörs som ett folkhälsoproblem. Risken finns annars att man frammanar
och skapar det man ämnar bota.

 

Människan kropp
uppdelat i två element,kropp och själ eller materia och anda. Man kan påminna
om spänningar mellan en naturvetenskap som bygger på handfasta utvärderingen i
siffror och en humanistisk vetenskapssyn,där sanningen snarare anses ligga i
tolkningar av skeden och mänskliga beteende.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

 

 

På depressioner professionella
perspektivet och behandling tillsammas med intervjuer av olika patienter. Viss sig
att antidepressiv medicin har förändrat patienter liv till ett bättre liv,
några säger att medicinenerna har räddat deras liv medan de andra patenter är
mycket kritiska till den, ibland lättvindiga förskrivningen av antidepressiv
medicin. Vad är menningen på att vara sjukt och friskt, Är det sjukt att sörja
när en närstående dött, att oroa sig för ekonomi om man har förlorat arbetet.

 

 

På 1880 hade stort
antal av läkarna blivit övertygade om att psykiska problem hängde tillsammas
med sjukliga, biologiska förändringar som sker i hjärnan. Arvid Carlsson
tanke att bilda nya nervceller skulle kunna växa till och börja fungera i hjärnans
komplicerade irrgångar. Det kan uppstå nya cellbildnngar i hjärnan men de få
aldrig någon aktiv roll i maskineriet.Teorierna om att antidepressiva mediciner
skulle verka genom att snabba på på nybildningen av hjärnceller ger han inte
mycket för. Hjärnan är uppbyggt på ett komplex  sätt och bildad efter ett väldigt strikt
mönster,där alla tajming måste vara perfekt. Läkemedelsindustrin
 lierar sig med kognitiva psykoterapi (KBT)
i form av terapi, som förutom sin lämplighet för evidensbasering bättre bland annat
in de biologiskt inriktade psykiatrerna.

 

I Wien möter vi Sigmund
Freud, psykoanalysens fader och i Leipzig finner vi Emil Kraepelin som skall
komma att få en stor betydelse för psykiatrin. Carlberg har intervjuat
forskare, företrädare för läkemedelsindustrin och medicinska praktiker.

 

Pillret beskriver hur den nya läkemedel och behandlingsmodeller
födde nya sjukdomar, diagnoser och skapade därmed ett behov som inte funnits tidigare.
 På 1980 talet, uppstod en vattendelare i
och med lanseringen av DSM III, eftersom den övergav den tidigare
psykoanalytiska inriktningen inom detta system till förmån för en mer biologisk
inriktning med symtombeskrivning. Plötsligt vidgades begreppen för exempel.viss
depressionen som nu inkluderade allt fler individer som drabbade av, i form av social
fobi och ångest. Nya patientgrupper formulerades med framförallt fokus på äldre
och yngre,vilket innebar att läkemedel som utvecklats för svårt sjuka nu
började marknadsföras för allt fler besvär.

 

De
heter egentligen selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, men är mer kända
under olika varumärken som Prozac Zoloft och Cipramil.Världens allra första
depressions medicin i den här familjen, var dock en svensk uppfinning, signerad
nobelpristagaren Arvid Carlsson.

 

 Förståelse kring för spelet på de moderna
antidepressiva medicinerna tar Ingrid Carlberg läsaren till Sigmund Freud i
artonhundratalets Wien till PR-strategier och marknadsplaner i nutidens
multinationella läkemedelsbolag.Lyckopillren är ett läkemedel som har väckt
starka känslor i samhällsdebatten och lyfts till så tydliga kulturella symboler
för vår samtid.

 

Antalet
på svenskar befolkning som tar dagligen någon av de moderna antidepressiva
medicinerna  uppskattningsvis upp till 600
000. Många vittnar om att de sannolikt inte varit i livet idag om läkemedlen
inte hade funnits. Andra upplever att problemen blivit större med än utan
medicinerna. Och i boken berättar några av dem sin historia.

 

Carlberg behandlar
frågor med etisk och existentiell sprängkraft på ett behärskat sätt och
föredömligt nyanserat. Hon tar sitt avstamp i det sena artonhundratalets
Tyskland och skildrar kampen om själarna (och pengarna) med utgångspunkt i
berättelsen om två män som var och en på sitt sätt präglat samtidens
föreställning om människan och hennes mentala hälsa.

 

Den andra konflikten
handlar om ekonomisk (pengar), fakta om marknaden för antidepressiva mediciner
är synnerligen lukrativ. Vems styr forskningen, förskrivningen och
försäljningen, läkemedelsindustrin eller människans, Hur kommer det sig att
allt ler människor uppger sig vara deprimerade trots de antidepressiva
preparaten blir allt mer effektiva och tillgängliga?

 

Den första har en lång
historia och handlar om grundläggande skillnader i synen på människan och deras
mentala hälsa .Detta kan beror på depressioner upplevelser och ångest, erfarenheter
och förträngning eller går orsaken att finna i biologiska faktorer,
signalsubstanser och genetiska förutsättningar. Lösningen på problemet är
naturligtvis beroende av förklaringen till att de uppstår ,Är det psykoanalys
eller medicinska preparat, prat eller piller, som botar den deprimerade
personen.

Journalisten Carlberg berätter i sin bok (Pillret) om det intrikata
samspelet mellan läkemedelsindustri, forskning, och sjukvård. Boken handlar om
en berättelse om depressioner, forskare,doktorer, Freud, människor och
marknader, markerar förfättare två grundläggande konflikter på mental hälsa.

 

x

Hi!
I'm Niki!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out