COPRAS metodas – Daugiatikslis
kompleksinio proporcingo ?vertinimo metodas (angl.  Method
of Multiple Criteria Complex Proportional Assessment):

1996
metais sukurtas
metodas COPRAS (kompleksinio proporcingumo vertinimo metodas). Pagrindinis
COPRAS metodo principas – lyginam?j? alternatyv? santykinis reikšmingumas Qi
nustatomas remiantis juos apib?dinan?iomis teigiamomis S+i ir
neigiamomis S-i savyb?mis. Kuo Qi reikšm? didesn?, tuo
alternatyva labiau atitinka sprendim? priiman?io asmens poreikius. Metodo
algoritm? sudaro 6 etapai.

1 etapas. Sudaroma
sprendim? matrica.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

kurioje eilut?s žymi nagrin?jamas alternatyvas (m – alternatyv?
skai?ius), stulpeliai – efektyvumo rodiklius (n – efektyvumo rodikli?
skai?ius), pagal kuriuos vertinamos alternatyvos. Apskai?iuojamos efektyvumo
rodikli? reikšmingumo reikšm?s.

 2.etapas. Sprendim? matricos P elementai normalizuojami
pagal formul?:

 

 

?ia xij – i –osios alternatyvos j -ojo rodiklio
reikšm?. Gauta normalizuota sprendim? matrica

.         

3 etapas.
Normalizuotos sprendim? matricos elementus dauginant iš atitinkam? rodikli?
reikšmingumo reikšmi?, gaunama svertin? normalizuota sprendim? matrica.

. Tarkim
turim efektyvumo rodikli? integruoto reikšmingumo reikšmi? vektori? (

 ,

 , …,

 ) , tuomet svertin?s normalizuotos sprendim?
matricos elementai apskai?iuojami pagal formul?:

.

 

4 etapas.
Apskai?iuojamos i – osios alternatyvos, svertin?je normalizuotoje
sprendim? matricoje, maksimizuojam? ir minimizuojam? rodikli? sumos,
atitinkamai S+i ir S-i. Jos apskai?iuojamos
pagal formules:

 

 

?ia k – maksimizuojam? rodikli? skai?ius; n-k – minimizuojam?
rodikli? skai?ius.

5 etapas. Alternatyv?
santykinis reikšmingumas (efektyvumas) Qi nustatomas pagal formul?:

 

?ia 

.

 

6 etapas. Sudaroma
alternatyv? prioritetin? eilut? (alternatyvas suranguojame). Kuo didesnis Qi
, tuo alternatyvos efektyvumas yra didesnis.

x

Hi!
I'm Niki!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out