Holistiskt lärande innebär att eleverna med hjälp av dessa olika kunskaper får möjlighet att inom ett område skapa en helhetsbild de inte hade innan anser Andersson (2008), samt att de försöker lösa problem med hjälp av olika kunskapsdelar från olika ämnen för att skapa ett större sammanhang i en vardagsrelaterad situation (ibid.) 

Vardagsanknuten undervisning innebär att eleverna lär sig att föra samman olika kunskapsdelar från olika ämnen in i en vardagsanknuten situation med hjälp av den tematiska undervisningen. Detta för att ge eleverna en förståelse för olika sammanhang i livet. Vardagsanknuten undervisning belyser mer verklighetsbaserade problemställningar för eleverna. Enligt Persson, Ekborg & Garpelin (2009) anses sådan undervisning innebära att olika problemställningar från verkligheten inte går att dela upp i olika ämnen utan allt integreras. På grund av det används undervisningen för att föra samman ämnen till en vardagsnära händelse. Åström (2010) framhåller i en enkätstudie att integrerad naturvetenskaplig undervisning syftar till att samhälleliga frågor i naturkunskap integreras samt vardagsanknyts för att eleverna ska få en verklighetsförståelse. Ett exempel på hur undervisningen både är sammanhängande och vardagsanknuten gäller för ett tema om fjärilens livscykel. Samtliga ämnen som valts för temat ger grund för olika slags kunskapsområden eleverna ska lära sig för att på så vis kunna skapa ett större sammanhang. Genom kunskapsinhämtning för temat om fjärilens livscykel involveras fler grundläggande teorier om andra livscykler och relaterad kunskap för vilka olika förutsättningar som krävs för fjärilens överlevnad. Doverborg och Pramling (1991) anser att tematiskt arbetssätt innebär att det är verklighetsanknutet och att elevernas egna intresseområden och handlingskraft belyses (Doverborg & Pramling, 1991). Detta begrepp enligt Skolverket (2016) syftar till att i arbetssättet ska eleverna få vara kreativa problemlösare, använda sin fantasi, kunna arbeta med grupparbete samt individuellt. När eleverna blir egna problemlösare innefattar det att lärare  inte ger svar utan tillsammans med eleverna tar de gemensamt reda på kunskap. Detta för att eleverna ska får träna sig till att finna egna upptäckter utifrån deras egna frågor och funderingar. Därefter presenterar eleverna sina egna upptäckter. (Pramling, 2013)

Vodopivec understryker att elever arbetar sociokulturellt genom samarbeten och interaktioner mer än individuella arbeten då det är väsentlig del i den tematiska undervisningen (Vodopivec, 2012). Även Balas och Cornean (2016) understryker att det är viktigt element eftersom att temaarbete ofta innefattar samarbete (Ibid.). När eleverna arbetar ämnesintegrerat har de dock möjlighet till både arbetsformerna, grupparbete och det individuella arbetet (Skolverket, 2016). Med hjälp av olika undervisningsformer framhåller även Loughran (2012) att elever ska få möjlighet till att få använda flera sinnen i den tematiska undervisningen (Loughran, 2012). Även för skolverket innefattar det att elever ska få möjlighet till olika arbetsformer genom tematisk undervisning  samt att det sker i en social kontext (Skolverket, 2016). I Pramling- Samuelsson och Sheridan (1999) framkommer syftet att lärare utgår från elevernas perspektiv, deras erfarenheter och intressen då det framhävs för att skapa en gynnsam tematisk undervisning. Genom att elever utvecklar kunskaper om omvärlden utifrån deras egna världsbild eller kultur utvecklas elevernas synsätt genom att få möjlighet till att skapa olika sammanhang för omvärlden. 

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team
x

Hi!
I'm Niki!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out