Paskutiniuoju metu vis dažniau išgirstame tokias
s?vokas kaip „mažai energijos naudojantis pastatas”, „pasyvusis pastatas” ir
pan. Pastat? skirstymas pagal energijos s?naudas atsirado kaip palaipsniui
per?jimo prie labai efektyvi? nam? statybos proceso išraiška. N?ra vieningo
apibr?žimo, kas yra „pasyvusis pastatas” ar „mažai energijos naudojantis
pastatas” – skirtingose šalyse šie pastatai apib?dinami skirtingai.

 

Pastato tipas

Bendras metinis šilumos poreikis, kWh/m2

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Energijos poreikis karštam vandeniui paruošti, kWh/m2

Šilumos nuostoliai per atitvaras, kWh/m2

Šilumos nuostoliai d?l v?dinimo, kWh/m2

Pasyvieji pastatai

30

15

10

5

Mažai energijos naudojantys pastatai

85

15

35

35

Tradiciniai pastatai

145

15

80

50

Senesni pastatai

225

15

160

50

1 lentel?. Pastat? šilumos energijos poreikis ir
šilumos nuostoliai per metus

 

Mažai energijos naudojan?i? pastat?
bendras metinis šilumos poreikis neviršija 85 kWh/m2.

Projektuojant, statant ir naudojant
mažai energijos naudojan?ius pastatus svarbu:

1. Kompaktiška pastato forma
(sumažinamas pavirši?, per kuriuos netenkama šilumos, plotas).

2. Gerai apšiltintos ir sandarios
atitvaros.

3. Šilumini? tilteli? sumažinimas
r?pestingai sud?rus konstrukcijas.

4. Pasyvusis (tiesioginis) saul?s
energijos naudojimas pro langus.

5. Laikinas lang? apšiltinimas nakt?,
naudojant langines, žaliuzes, storas užuolaidas.

7. V?dinimo sistema su šilumogr?ža.

8. Paprastai reguliuojama šildymo
sistema.

9. Aktyvus saul?s ir v?jo energijos
naudojimas (vandens šildymas saul?s kolektoriuose, saul?s foto elementai ar
v?jo j?gain? elektros energijai, šilumai gaminti).

10. Taupus elektros energijos
naudojimas (A ir aukštesn?s klas?s buitin? ?ranga, energij? efektyviai
naudojan?ios lempos, maksimalus nat?ralaus apšvietimo naudojimas, kt.). 

Laikantis ši? princip?, panašiomis ?
Lietuvos klimato s?lygomis galima sutaupyti 1/3–2/3 patalp? šildymui
reikalingos energijos.

 Pasyviojo pastato apšildomoms
patalpoms šildyti sunaudojama iki 15 kWh/m² energijos per metus. ?vertinus ir
karšto vandens paruošim?, sunaudojama ne daugiau nei 50 kWh/m² šilumos
energijos per metus. Bendras energijos suvartojimas – energijos s?naudos
patalpoms šildyti, karštam vandeniui paruošti ir buitiniams elektros
prietaisams – pasyviuosiuose pastatuose neviršija 120 kWh/m² per metus.

Pasyviojo pastato šilumos nuostoliai
per atitvaras – sienas, langus, duris, stog? ir kt. – yra labai maži, šildymui pakanka
geros v?dinimo ir šilumos gr?žinimo sistemos, šilumos siurblio arba mažo
galingumo katilo. Komfortas pastato viduje užtikrinamas ir vasar?, ir žiem?:
nuolat ? vid? tiekiamas išvalytas (naudojami filtrai) ir pašildytas ar
atv?sintas lauko oras, masyvios sienos ir tinkami langai pastate pagerina garso
izoliacij?. B?tina naudoti A ir aukštesn?s klas?s elektros prietaisus.
Laikantis pasyviojo namo standarto, reikia projektuoti pastatus su sandariomis
ir itin gerai apšiltintomis atitvaromis. Svarb?s veiksniai yra pasyviojo namo
lang? ir kit? skaidri? atitvar? skai?ius, j? kryptis pasaulio šali? atžvilgiu.
Saul?s spinduliai, žmon?s, elektros prietaisai yra reikšmingi šilumos energijos
šaltiniai.

x

Hi!
I'm Niki!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out