UNIVERSITATEA
ROMÂNO-AMERICAN?

FACULTATEA DE
INFORMATIC? MANAGERIAL?

 

 

 

 

REALIZAREA UNUI
SITE DE PREZENTARE ?I PROMOVARE A SERVICIILOR PENTRU O SOCIETATE COMERCIAL?

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

 

COORDONATOR
?TIIN?IFIC: Conf.Univ.Dr. BOTEZATU CEZAR

AUTOR: GL?VAN S.
IULIA-THEODORA

 

 

 

 

BUCURE?TI 2018

Cuprins

Introducere

Capitolul 1.
Prezentarea Societ??ii Comerciale, a tehnologiilor WWW ?i a comer?ului online

1.1.1. Prezentarea
Societ??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.L.

1.1.2. Principalele
activit??i desf??urate în Societatea Comercial? Graphics Boutique S.R.L.

1.2.1. Prezentarea
tehnologiilor World Wide Web

1.2.2.
Apari?ia internetului la nivel global, regional ?i local

1.3.1. Aspectele
generale ale comer?ului online

1.3.2. Marketing-ul
comer?ului online

1.3.3. Avantaje
?i dezavantaje ale comer?ului online

Capitolul 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducere

 

Comer?ul online ?i-a f?cut sim?it? apari?ia înc? din 1979, momentul în care
antreprenorul Michael Aldrich a introdus no?iunea de “videotex”, mai târziu
cunoscut? drept “e-commerce”. Videotex reprezint? un sistem care conecteaz? o
listare de produse la un server, fiind considerat precursorul comer?ului
online.

 Unsprezece ani mai târziu a avut loc
trecerea de la comer?ul realizat cu ajutorul liniilor telefonice la primul server
?i browser World Wide Web, creat de Tim Berners-Lee. Acest lucru a revolu?ionat
comer?ul online, totodat? f?cându-l o experien?? mai convenient? ?i mai u?oar?
pentru consumatori.

În 1994, pe pia?a online, s-a lansat binecunoscutul Amazon; specializat în
prim? instan?? în comer?ul cu c?r?i, Amazon ?i-a l?rgit orizonturile odat? cu
trecerea anilor, având în prezent peste 540.000 de angaja?i ?i oferind servicii
?i produse mult mai diversificate.

Un alt moment important pentru comer?ul online a fost fondarea Paypal, în
1998. Acest lucru a f?cut posibil? plata tranzac?iilor online f?r? a împ?rt??i
informa?ii financiare ?i a oferit utilizatorilor op?iunea de a pl?ti folosind
contul Paypal, conturi în banc?, credite Paypal sau alte carduri de credit. În
prezent utilizatorii pot efectua pl??i cu o singur? ap?sare pe majoritatea
platformelor, evitând astfel completarea anumitor câmpuri.

Dup? anul 2000, comer?ul online a luat amploare, în 2003 încasându-se peste
50 de miliarde de dolari la nivel global. Începând cu 2005, re?elele de
socializare ?i-au pus amprenta asupra comer?ului online, consumatorii promovând
diferite produse pe Twitter sau Facebook, astfel sporind num?rul comenzilor ?i
profitul societ??ilor comerciale.

În prezent 74% din oameni folosesc telefonul mobil pentru achizi?ionarea de
bunuri sau servicii, combinând comer?ul online cu comer?ul obi?nuit.

Fig 1. Num?rul persoanelor care achizi?ioneaz?
bunuri sau servicii online

Exist? avantaje ?i dezavantaje atunci când alegi s? faci o achizi?ie folosindu-te
de conexiunea la internet. Avantajul principal îl reprezint? faptul c?
magazinele online sunt deschise în permanen??, comparativ cu cele fizice, fiind
o oportunitate de a economisi timp ?i energie. În acela?i timp, exist?
posibilitatea de a te informa cu privire la calitatea produsului sau
serviciului pe care urmeaz? s? îl cumperi ?i de a citi recenziile altor
consumatori. Exist? ?i avantajul variet??ii; consumatorul poate alege platforma
?i distribuitorul cu raportul calitate/pre? cel mai bun. Cu toate c? avantajele
sunt multiple, nu se pot nega posibilele dezavantaje ale comer?ului online. Printre
acestea se num?r? termenul de livrare, furtul de identitate, calitatea bunului
sau serviciului, frauda sau problemele de securitate.

Aspectele men?ionate anterior sugereaz? faptul c? internetul are o mare
influen?? asupra comer?ului ?i c? indiferent de domeniul de activitate, exist?
o alternativ? online.

Influen?at? de tendin?ele de dezvoltare ale comer?ului online, prin
intermediul acestei lucr?ri propun elaborarea unui site de prezentare ?i de
promovare a Societ??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.L., societate ce se
caracterizeaz? prin realizarea ?i distribuirea materialelor grafice solicitate
de persoane fizice sau juridice. Accentul va fi pus pe crearea unei platforme
cu design simplu, care s? ofere o experien?? pl?cut? utilizatorilor ?i s?
corespund? cerin?elor.

În capitolul I

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 1.
Prezentarea Societ??ii Comerciale, a tehnologiilor WWW ?i a comer?ului online

1.1.1. Prezentarea
Societ??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.L.

Denumirea ?i adresa societ??ii:
S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.

Adresa sediului:  str.Abc, nr. 1, sect.1, Municipiul Bucure?ti

Înregistrare:

 • Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului:
J11/2222/2018

 • CUI RO 12345678

 • CAEN 1234   

Form? juridic? de constituire:  S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. este persoan?
juridic? român?, având forma juridic? de societate cu r?spundere limitat?.

S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.
efectueaz? lucr?ri de grafic? la comand?, template-uri generale ?i material promo?ionale.

Societatea Comercial? GRAPHICS
BOUTIQUE S.R.L. este o societate tân?r?, anul înfiin??rii acesteia  fiind 2018.

S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. poate
fi considerat? o firm? ner?bd?toare s? î?i consolideze pozi?ia în comer?ul cu material
grafice, mul?umirea clien?ilor fiind scopul primordial.

Societatea ?i-a început
activitatea cu lucr?ri la un nivel mic, dar datorit? calit??ii ?i seriozit??ii
cu care au fost tratate angajamentele contractuale, cerin?ele clien?ilor au
crescut rapid.

Firma posed? o capacitate de a se
adapta cu rapiditate cerin?elor aflate într-o continu? schimbare,   ale
clien?ilor, dar ?i ale pie?ei serviciilor din domeniul comer?ului online. Acest
lucru  a dat posibilitatea prelu?rii de
lucr?ri cu un grad m?rit de dificultate, folosind tehnologii, dar ?i materiale noi.

Vorbind de dot?rile tehnice, S.C.
GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. de?ine atât utilaje, echipamente specifice activit??ii
desf??urate cât ?i o infrastructur? care permite dezvoltarea ?i finalizarea proiectelor
solicitate.

 

1.1.2. Principalele
activit??i desf??urate în Societatea Comercial? Graphics Boutique S.R.L.

Ini?ial, Societatea Comercial? GRAPHICS
BOUTIQUE S.R.L. ?i-a pornit activitatea din dorin?a  unor tineri de a realiza materiale grafice la
un alt nivel de interpretare, prin editarea grafic? ?i restaurarea unor anumite
materiale fotografice.

Cu timpul, datorit? faptului c? a
avut loc o cre?tere în num?rul angajamentelor contractuale, firma a evoluat ?i
s-a decis extinderea acesteia ?i în mediul online. Pentru început, modul în
care erau prezentate serviciile era unul simplu: exista o platform? în care
erau enumerate serviciile pe care societatea comercial? era preg?tit?
profesional s? le presteze, comenzile realizându-se prin programarea unei
întâlniri face-to-face.

Ulterior, fondatorul societ??ii
comerciale a decis c? ar fi mult mai u?or pentru ambele p?r?i, atât prestatorul
de servicii cât ?i clientul, s? înlocuiasc? metoda clasic? de consultare cu un
formular online care s? preia toate detaliile necesare realiz?rii proiectului
final. Acest lucru a dus la cre?terea num?rului de comenzi efectuate, ?i
totodat? la mic?orarea timpului de finalizare a proiectului solicitat de c?tre
client.

Mecanismul era unul simplu:
exista un formular de tip text în care clientul trebuia s? descrie toate
am?nuntele necesare realiz?rii proiectului. De la dimensiunea materialului grafic
la tipuri de fonturi pe care le dore?te incluse, clientul avea posibilitatea de
a ata?a material grafice tip model sau fotografii de referin??. Dup? ce era evaluat?
cererea, angaja?ii societ??ii comerciale urmau s? contacteze clientul ?i s? îi
comunice pre?ul achizi?iei ?i timpul de a?teptare pentru realizarea comenzii respective.

Pe lâng? posibilitatea clientului
de a solicita realizarea unei lucr?ri cu o not? personal?, S.C. GRAPHICS
BOUTIQUE S.R.L. le ofer? doritorilor ?i cunosc?torilor de grafic? ocazia de a achizi?iona
materiale editabile în format .psd sau .esp, dar ?i fonturi sau materiale tip
vector.

O alt? categorie de produse ce poate
fi întâlnit? pe platforma de comer? online a societ??ii comerciale este format?
din diferite obiecte de uz casnic sau din materiale textile. Aceste produse pot
fi, la rândul lor, personalizate dup? bunul plac al clientului. Datorit? nivelului
u?or sc?zut de dificultate, pentru aceste produse exist? un pre? predefinit ce
se va men?ine indiferent de cerin?ele clientului.

 

1.2.1. Prezentarea
tehnologiilor World Wide Web

Termenul World Wide Web este
alc?tuit din multitudinea site-urilor, informa?iilor de tip hypertext ce pot fi
accesate prin re?eaua de internet.

Web-ul a fost inventat în Elve?ia,
mai precis în Geneva, în anul 1989, acesta având în vedere s? solu?ioneze problemele
de comunicare pe care echipele de cercet?tori le întâmpinau.

Abrevierea World Wide Web este www
sau WWW, pe scurt web.

URL-ul reprezint? un identificator
univoc utilizat pentru g?sirea unor documente din diferite loca?ii.

Browser-ul este un program de
navigare care afi?eaz? hypertext-ul sau imagini de pe un terminal web pe un
terminal client. În actualitate, browser-ele pot oferi interfe?e pentru alte
servicii internet, eliminând astfel posibile granite.

Standardele web descriu aspect ale
www, reglementând aspect ale internetului ?i influen?ând administrarea serviciilor
web.

Web-ul are la baz? trei standarde:

·        
Prezentarea ?i definirea paginilor web, Hypertext
Markup Language, abreviat HTML

·        
O stiv? de protocoale OSI prin care se
realizeaz? comunicarea dintre browser-ul clientului ?i server-ul web, Hypertext
Transfer Protocol, abreviat HTTP

·        
Un sistem care se ocup? cu identificare paginilor
web, Uniform Resource Identifier, abreviat URI

Ulterior au fost definite ?i alte
standarde, precum JavaScript, Cascading Style Sheets, abreviat CSS ?i Hypertext
Transfer Protocol Secure, abreviat HTTPS

1.2.2.
Apari?ia internetului la nivel global, regional ?i local

În
prezent, pentru a reu?i în plan profesional, exist? nevoia de utilizare a tuturor
resurselor informa?ionale disponibile. Aceast? utilizare duce la extinderea
afacerilor în afara limitelor na?ionale ?i interna?ionale. Internetul le ofer?
agen?ilor economici posibilitatea de a se afirma în rândul clien?ilor, dar ?i
al partenerilor de afaceri, având loc o r?spândire de informa?ii mai u?oar? ?i
f?r? întârzieri. Internetul a ap?rut sub forma unei re?ele care era format? predominant
din cercet?tori, extinzându-?i func?ionalitatea odat? cu apari?ia WWW. Acest
lucru a dus la apari?ia comer?ului online, datorit? posibilit??ii tuturor de a
accesa site-uri. Lansat de un grup restrâns de utilizatori, internetul a ajuns,
într-un timp scurt, un succes comercial.

Fig
2. Evolu?ia utilizatorilor de internet la nivel global

În
România, internetul a fost considerat initial un lux, ?i folosit în mare parte
doar în domeniul industrial, datorit? factorilor economici. În prezent ?ara
noastr? este situat? pe primele locuri în lume la capitolul vitez? medie de
conectare, cu un procentaj de 69,7% utilizatori cu vârste între 15 ?i 75 de ani,
în anul 2016. La nivel regional, România are aproximativ 12 milioane de
utilizatori, aflându-se printre primele 10 ??ri din Europa.

Fig
3. Num?rul utilizatorilor de internet la nivel regional, în Iunie 2017

 

1.3.1. Aspectele
generale ale comer?ului online

Datorit?
evolu?iei internetului, ?i-a f?cut apari?ia un nou tip de comer?: comer?ul
electronic sau comer?ul online. Acesta este definit ca totalitatea tranzac?iilor
?i vânz?rilor de servicii ?i bunuri prin intermediul unei conexiuni la
internet. De la începuturile comer?ului online pân? în prezent, num?rul societ??ilor
comerciale care ?i-au extins activitatea în mediul online a crescut considerabil,
în mare parte datorit? cre?terii exponen?iale a pie?ei.

Principiile
comer?ului online sunt simple:

·        
Distribuitorul î?i
deschide o platform? online unde î?i promoveaz? bunurile, serviciile ?i diferite
condi?ii comerciale (publicitate, metode de plat?, metode de livrare)

·        
Clientul acceseaz?
platforma online, alege bunul sau serviciul din varietatea oferit? de c?tre
comerciant, apoi plaseaz? comanda; plata se face în general fie online, fie
ramburs

·        
Comerciantul
proceseaz? cererea, o livreaz? ?i încaseaz? contravaloarea acesteia

Comer?ul
online nu este foarte diferit fa?? de comer?ul traditional, dar unul dintre
cele mai importante aspecte care delimiteaz? cele dou? tipuri de comer? este
sfera de ac?iune. Comer?ul online este nelimitat teritorial datorit? num?rului
de parteneri ?i a faptului c? pia?a este deschis? pe plan global, regional sau
doar local.

1.3.2. Marketing-ul
comer?ului online

Pentru
a asigura succesul unei afaceri care se bazeaz? pe comer?ul online, a intervenit
nevoia existen?ei unor strategii de marketing. Lipsa unei strategii adecvate de
marketing duce de cele mai multe ori la un viitor improbabil pentru orice
societate comercial?.

Una
dintre cele mai adoptate strategii de marketing o reprezint? cunoa?terea despre
clasa de clien?i pe care societatea comercial? o vizeaz?. Cu cât informa?iile
despre clien?i sunt mai bine conturate, cu atât strategia de marketing va fi
mai puternic? ?i va m?ri profitul firmei, adaptând oferta la cerin?ele acestora.

Într-un
studiu Ernst&Young este eviden?iat faptul c?, la ora actual?, comer?ul online
este favorizat în num?rul familiilor cu un venit dublu, presate de lipsa
timpului ?i atrase de varietate, costuri sc?zute ?i u?urin?a cu care pot fi
realizate tranzac?iile între comerciant ?i client. Unul dintre cei mai importan?i
factori pentru care clien?ii aleg comer?ul online, în defavoarea celui traditional,  îl reprezint? pre?urile sc?zute, de unde
rezult? ?i faptul c? o mare parte din achizi?iile online sunt premeditate.

O
alt? important? strategie de marketing este promovarea. Oricât de simpl? ar
p?rea aceast? etap?, de?ine un rol esen?ial în cre?terea profitului unei
societ??i comerciale specializate în comer?ul electronic. Un factor important
în promovarea unui bun sau serviciu îl au motoarele de c?utare, acestea f?când
posibil? accesarea unor adrese de internet cu con?inut relevant pentru
cuvintele cheie c?utate.

 

 

 

 

 

 

x

Hi!
I'm Niki!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out